ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Κυριακή, 06 Μάιος 2012 19:20

Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου και Κ.Ξ.Γ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

- Η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσώνεπάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.
- Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις εφόσον οριστεί Διευθυντής Σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.
3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του αν. 2545/1940», δηλ.:
(α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία
(β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση
(γ) Δεν έχω άλλο φροντιστήριο (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης) ή δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (αν πρόκειται για άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών).
(δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του ____ Γραφείου της ____ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης _____ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ’ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού.
(ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.
(στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]
5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια
6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]
7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης.
9. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 € από Δημόσιο Ταμείο.
@ Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108- 0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση άδειας χρήσης προσωνυμίας φροντιστηρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ανανέωσης άδειας ίδρυσης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι γραφ. 0108-0110, τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

Υπουργείο Παιδείας: Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Η αίτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται σε πτυχία που δίνουν τη δυνατότητα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσώνεπάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση
3. Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Στην υεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι:
(α) Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.
(β) Δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια
(γ) Δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος
4. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (όχι απόσπασμα). [Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης]
5. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και την αρτιμέλεια
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
7. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 30 € από Δημόσιο Ταμείο.
@ Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, γραφ. 0108, 0110 τηλ. 210.3442763 και 210.3442088
Καθημερινά 12.00 – 14.30
Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τηλ. 210.3442505 – 210.3442506 – 210.3442508
Καθημερινά 9.00 – 14.00

ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο
Όνομα
Ονοματεπώνυμο πατέρα
Όνομα μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Εκδούσα Αρχή
Ημερομηνία Γέννησης
Δ/νση Κατοικίας ( Οδός – Αριθμός )
Ταχ. Κώδικας – Περιοχή
Πόλη – Νομός
Τηλέφωνο FAX
Θέμα :
Χορήγηση άδειας Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣ
……….. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης

………………………………………..

…………. Γραφείο

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια διδασκαλίας για μαθήματα ………………….
………………………………………………………..
………………………………………………

Συνοδευτικά υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
……… Αιτ………..

Υπουργείο Παιδείας: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών
12/01/2011 – 10:57

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. Χορήγηση

1. Αίτηση πρόσληψης του ενδιαφερόμενου προς το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη ατομικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο) και η προς διδασκαλία γλώσσα.
2. Πρωτότυπη επικύρωση του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών από την Πρεσβεία ή τα κατά τόπους Προξενεία σχετικά με την αναγνώριση του Ιδρύματος έκδοσης του πτυχίου από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας όπου εδρεύει το εν λόγω ίδρυμα ή με την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE).
3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αιτούντα στην ελληνική γλώσσα.
5. Αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής εν ισχύ και θεωρημένα από την αρμόδια κατά Νόμο αρχή.
6. Πιστοποιητικό Υγείας από εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου.
7. Ονομαστική κατάσταση των καθηγητών που απασχολούνται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας.
(Η αναλογία ελλήνων ή υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθηγητών και υπηκόων τρίτων χωρών ορίζεται ως εξής:
1 έως 10 καθηγητές: 1 υπήκοος τρίτης χώρας
11 έως 20 καθηγητές: 2 υπήκοοι τρίτων χωρών κ.ο.κ.).
8. Επικυρωμένες φωτοτυπίες των διαβατηρίων και αδειών διδασκαλίας των καθηγητών, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολούνται στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
9. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην οποία να αναφέρεται η αρχή και η λήξη της συνεργασίας υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και τον αιτούντα.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ότι ο αιτών κρίνεται κατάλληλος να διδάξει την ξένη γλώσσα.
11. Αίτηση του ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών προς τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη του αιτούντα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Β. Παράταση

Για παράταση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των αρ. 2, 3 και 4. Αντί αυτών υποβάλλεται η έγκριση της υπηρεσίας για άδεια εργασίας του αιτούντα στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών την προηγούμενη σχολική χρονιά (παράταση νοείται η συνεχής κατ’ έτος απασχόληση στο ίδιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών).
Γ. Υποβολή Δικαιολογητικών
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγεται το Κέντρο Ξένων Γλωσσών.
Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη επικύρωση από την αρμόδια κατά Νόμο αρχή.
Δ. Παροχή πληροφοριών
1) Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γρ. 0110, Τηλ. 210-3442088

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Κ.Ξ.Γ.