ΟΛΜΕ: ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Maria14   
Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2010 17:36

esos.gr 1/12/2010

Σχετικά με την αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τους μαθητές στις εκδρομές η ΟΛΜΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση (ακολουθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου):

 Σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 251, Συν/ση 19η /06-07-2009) η Διοίκηση (ΠΥΣΔΕ, Διευθυντής Εκπαίδευσης) υποχρεώνεται να αναφέρει ρητά σε κάθε απόφαση, ότι δικαιούται αποζημίωσης ο εκπαιδευτικός που εκτελεί πρόσθετη εργασία (υπερωρίες, συμμετοχή σε σχολικές εκδρομές εκτός έδρας), ή συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο σε σχολείο που απέχει από την πόλη ή το χωριό που βρίσκεται η οργανική του θέση (εξαιρούνται τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Επιπροσθέτως επιβάλλεται να αναφέρεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον σχετικό κωδικό και να γίνεται η δέσμευση του ανάλογου ποσού για την πληρωμή του εκπαιδευτικού.

 Επισημαίνεται επίσης ότι η πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών πρέπει να γίνεται εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών με πιστώσεις του επομένου έτους κρίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Κατόπιν τούτου δεν καταβάλλονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά (Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/94816/0020/30-12-09). 

Επειδή οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθούν να μην
ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία, είτε από άγνοια, είτε λόγω σκοπιμότητας (δεν
υπάρχουν πιστώσεις στο σχετικό κωδικό), το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καλεί τη Διοίκηση να
εφαρμόσει πιστά τη κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόφασή της
είναι παράνομη και ο θιγόμενος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά εναντίον του Διευθυντή Εκπαίδευσης και να διεκδικήσει τη καταβολή από αυτόν του
απολεσθέντος ποσού, γιατί αυτός με πράξεις του ή με παραλείψεις του είναι
υπεύθυνος για την οικονομική ζημία του.

Καλούμε επίσης τους εκπαιδευτικούς να απαιτούν να τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, πριν εκτελέσουν την εντολή της Διοίκησης. 

 

  Πράξεως 251

                       Αριθμ......................................

                          Συν/ση 19η/06-Ο7

 

                            Συν/ση 19η/6-7-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αντιπρόεδρο Ευστάθιο

Ροντογιάννη, τους Συμβούλους Ελένη Λυκεσά και Αγγελική Μυλωνά και τους Παρέδρους Δέσποινα Τζούμα και Ιωάννη Καλακίκο (εισηγητή), οι οποίοι μετέχουν με συμβουλευτική γνώμη.

Συνεδρίασε, στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 6.7.2009, με την παρουσία και της Γραμματέως του Μαρίας Τσερνοτοπούλου, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού Ευβοίας και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στον ίδιο νομό, αν πρέπει να θεωρηθούν τα υπ' αριθ. 93 έως 95, 104 έως 123, 125 έως 142, 174 ως 178, 216 έως 220 και 227, οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της πιο πάνω υπηρεσίας.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη

Την 78/2009 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο   Ανδρέα Καπερώνη που αναπληρώνει νόμιμα τον κωλυόμενο Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας,  με την οποία προτείνεται η  μη θεώρηση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων.

 

 

2

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

       1. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Ευβοίας (στο εξής: Υ.Δ.Ε.) έχει εκδώσει τα υπ' αριθ. 93 έως 95, 104 έως 123, 125 έως 142, 174 ως 178, 216 έως 220 και 227, οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα πληρωμής,   συνολικού  ποσού   10.869,37  ευρώ,  τα  οποία   αφορούν  στην καταβολή εξόδων μετακίνησης στους φερόμενους σ' αυτά ως δικαιούχους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, κατά το έτος 2007 (πλην της φερόμενης ως δικαιούχου του υπ' αριθ. 130 χρηματικού εντάλματος, η οποία μετακινήθηκε κατά το Δεκέμβριο του έτους 2006). Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού Ευβοίας αρνήθηκε, με την 3/12.3.2009 πράξη της, να θεωρήσει τα πιο πάνω πενήντα δύο (52) χρηματικά εντάλματα με την αιτιολογία ότι οι εντελλόμενες δαπάνες μετακίνησης αναλήφθηκαν, κατά παράβαση του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.2685/1999 "περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας", καθ' υπέρβαση των, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικείου οικονομικού έτους, σχετικών πιστώσεων. Η Υ.Δ.Ε., με το 1872/26.3.2009 έγγραφο της Προϊσταμένης της, υπέβαλλε εκ νέου τα πιο πάνω χρηματικά εντάλματα για θεώρηση στην Επίτροπο, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε, κατά τα οικονομικά έτη 2006 και 2007, αδιάθετο υπόλοιπο στις πιστώσεις της αντίστοιχης κεντρικής υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ: 19-220, Κ.Α.Ε.: 0711) ενώ, σε κάθε περίπτωση, οι μετακινήσεις των φερόμενων ως δικαιούχων των υπ' αριθ. 104, 113,   116,   140,  219 και 220 χρηματικών ενταλμάτων πραγματοποιήθηκαν

 

Αριθμ. πράξεως       251/2009                        3

δυνάμει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 και όχι του ν.2685/1999. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση της να τα θεωρήσει τα χρηματικά εντάλματα και,  έτσι, ανέκυψε διαφωνία μεταξύ αυτής και του διατάκτη των δαπανών, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την 21380/3.4.2009 έκθεση της, στο Τμήμα τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  21   παρ.   1   του   Οργανισμού  του   Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (π.δ/μα 774/1980, ΦΕΚ 189 Α'), του άρθρου 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ    ' 304 Α') και της ΦΓ8/15686/8.7.2002 "περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού   Συνεδρίου   και   της   αρμοδιότητας   αυτών"   (ΦΕΚ   1242   Β') απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ισχύει.

2..  Ο  ν.2685/1999, "Κάλυψη  δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 35 Α') ορίζει, στο άρθρο 1, ότι «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με οποιαδήποτε ιδιότητα,  με εντολή  του  Δημοσίου  ,.,  στο εσωτερικό   ...   για   εκτέλεση   υπηρεσίας   ...  για   συμμετοχή   σε   συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση ... 2. Οι αναγνωριζόμενες σε βάρος του Δημοσίου δαπάνες    μετακίνησης    είναι:    α.    Το    αντίτιμο    των    εισιτηρίων    των συγκοινωνιακών μέσων ... καθώς και δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ... β. Τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. Η ημερήσια αποζημίωση. ...» και, στο άρθρο 3, ότι: «1. Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και λοιπών προσώπων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό,  από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για τους υπαλλήλους που υπάγονται σ' αυτούς. ... 2. Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης εκδίδονται   με την προϋπόθεση  ότι υπάρχει σχετική  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  τους.  Η

 

 

4

συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αναφέρεται στην εντολή μετακίνησης.». Περαιτέρω, η εκδοθείσα, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 6 του πιο πάνω νόμου, 2/54866/0022/20.7.1999 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1583 Β') "Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις"  ορίζει,  στο Κεφάλαιο Ι «Μετακινήσεις εντός Επικρατείας», υποκεφάλαιο Β' «Δαπάνες κίνησης εκτός έδρας»,  παρ.  2,  ότι  μεταξύ  των απαιτούμενων  δικαιολογητικών για την αναγνώριση   και  εκκαθάριση   των  υπό   του  ν.2685/1999   προβλεπόμενων δαπανών  περιλαμβάνεται  και:   «Εντολή   μετακίνησης   ...   στην   οποία   θα αναγράφονται τα εξής: α. ... ε. Ο προϋπολογισμός που θα βαρύνει η δαπάνη (τακτικός ή Δημοσίων Επενδύσεων) ... Εξυπακούεται ότι, όταν η πίστωση έχει εξαντληθεί είτε στον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε στην οικεία συλλογική απόφαση,   δεν   επιτρέπεται   να   εκδίδονται   εντολές   μετακίνησης   και  να αναλαμβάνονται οι υποχρεώσεις ...». Εξάλλου, το άρθρο 20 παρ. 4 περ. β' του ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και  άλλες  διατάξεις"   (ΦΕΚ  247  Α')  ορίζει  ότι:   «Σε  όλως   εξαιρετικές περιπτώσεις:   α) ... β) Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον Προϋπολογισμό πιστώσεων μπορεί να πληρωθούν μετά από κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που  εκδίδεται  ύστερα   από   αιτιολογημένη   πρόταση   του   αρμόδιου   κατά περίπτωση Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Περιφερειακού Διευθυντή προς τον Υπουργό Οικονομικών».

 

Αριθμ.. πράξεως       251/2009                5

3.   Ο  ν.2685/1999   καθορίζει  τις  προϋποθέσεις,   υπό  τις οποίες  οι υπάλληλοι   του   Δημοσίου,   όπως   οι   εκπαιδευτικοί   της   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,   μπορούν  να   μετακινούνται  εκτός   έδρας  για  την  εκτέλεση υπηρεσίας, και τις δαπάνες, οι οποίες αναγνωρίζονται σε βάρος του Δημοσίου και καταβάλλονται στους μετακινούμενους υπαλλήλους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του πιο πάνω νόμου, για την μετακίνηση  εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας     εκπαίδευσης    και    την    καταβολή     σ'     αυτόν    των αναγνωριζόμενων σε βάρος του Δημοσίου εξόδων μετακίνησης, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση σχετικής εντολής μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο, η οποία   μπορεί   να   εκδοθεί   μόνο   αν   υπάρχει   αντίστοιχη   πίστωση   στον προϋπολογισμό  του   οικονομικού  έτους,   εντός  του  οποίου  πρόκειται να πραγματοποιηθεί  η   συγκεκριμένη   μετακίνηση,  υπό  την   έννοια  ότι  έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα που υπηρετεί ο μετακινούμενος υπάλληλος η εν λόγω πίστωση και δεν έχει, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εντολής μετακίνησης, εξαντληθεί. Μάλιστα, η σημασία που αποδίδει ο νομοθέτης στην ύπαρξη πίστωσης για την πραγματοποίηση της μετακίνησης είναι τόσο  σημαντική  ώστε να ορίζεται,  στις ανωτέρω  διατάξεις,  ότι η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής πρέπει να αναφέρεται ρητά στο σώμα της σχετικής εντολής μετακίνησης. Κατά συνέπεια, δεν είναι νόμιμη η καταβολή, σε   εκπαιδευτικό   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης,   εξόδων   μετακίνησης  για μετακινήσεις  του  που πραγματοποιήθηκαν καθ'  υπέρβαση  των  σχετικών πιστώσεων που είχαν εγγραφεί, για την αιτία αυτή, στον προϋπολογισμό του οικείου οικονομικού έτους. Ομοίως, δεν είναι νόμιμη ούτε η επιβάρυνση με τις

 

6

πιο πάνω δαπάνες των πιστώσεων που εγγράφονται, για την ίδια αιτία, στον

προϋπολογισμό επόμενου οικονομικού έτους, καθόσον, σε κάθε περίπτωση, με τον τρόπο αυτό μεταβάλλονται οι κατ' έτος εγκρινόμενες από τα αρμόδια όργανα πιστώσεις για μετακινήσεις υπαλλήλων και καταστρατηγούνται οι ανωτέρω διατάξεις του ν.2685/1999 που επιτρέπουν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων των υπαλλήλων μόνο μέσα στα όρια των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού. Εξάλλου, η έλλειψη εγγεγραμμένων αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση του υπαλλήλου, δεν μπορεί να καλυφθεί με την τήρηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 20 παρ. 4 περ. β' του ν. 2362/1995 διαδικασίας, καθόσον η διάταξη αυτή, ως γενικού περιεχομένου, αφορά άλλες περιπτώσεις υπέρβασης πιστώσεων, όπου η προϋπόθεση της μη υπέρβασης αυτών δεν αναφέρεται ρητά στις οικείες διατάξεις ως απαραίτητος όρος για την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών, τυχόν δε εφαρμογή της στην περίπτωση της μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση των διατάξεων του ν.2685/1999 που ρυθμίζουν ειδικά το θέμα αυτό (βλ. 144/2007, 104/2005, 133/2003, 124/2004, 145/2000 πράξεις του Τμήματος τούτου καθώς και τα πρακτικά της 32^/14.11.2000, Θέμα Β', συνεδρίασης του).

4. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων, εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές καθηγητές) που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας, μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, κατά το έτος 2007 (και το

 

Αριθμ. πράξεως       251/2009                7

Δεκέμβριο του έτους 2006 η φερόμενη ως δικαιούχου του υπ' αριθ. 13 χρηματικού εντάλματος). Συγκεκριμένα; α) Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των υπ' αριθ. 93, 94, 95, 108, 109, 114, 119, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 137 και   177   χρηματικών   ενταλμάτων   μετακινήθηκαν,   κατά   το   έτος   2007, προκειμένου να συνοδεύσουν μαθητές διαφόρων Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού  Ευβοίας  σε  εκπαιδευτικές  εκδρομές -  διδακτικές   επισκέψεις  σε διάφορες  περιοχές   της   χώρας.   Με   τα   ανωτέρω   χρηματικά   εντάλματα εντέλλεται η καταβολή σ' αυτούς της οριζόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 9   του  ν.2685/1999   ημερήσιας   αποζημίωσης,   στους   δε   φερόμενους   ως δικαιούχους των υπ' αριθ. 119, 125, 127 και 133 χρηματικών ενταλμάτων εντέλλεται, επιπλέον, και η καταβολή της οριζόμενης στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου δαπάνης διανυκτέρευσης, β) Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των υπ' αριθ. 112, 115, 117, 118, 122, 130, 131, 135, 139 και 218 χρηματικών ενταλμάτων μετακινήθηκαν,   κατά   το   έτος  2007,     για  την   διεκπεραίωση   διαφόρων υπηρεσιακών ζητημάτων σε διάφορα σχολεία του Νομού Ευβοίας. Με τα ανωτέρω  χρηματικά   εντάλματα  εντέλλεται  η   καταβολή   σ'   αυτούς  της οριζόμενης, στα άρθρα 9 και 6,  αντίστοιχα, του ν.2685/1999, ημερήσιας αποζημίωσης και χιλιομετρικής αποζημίωσης, στη δε φερόμενη ως δικαιούχο του  υπ   αριθ.   130  χρηματικού  εντάλματος  εντέλλεται,   επιπλέον,  και η καταβολή    της    οριζόμενης    στο   άρθρο    8   του    ίδιου   νόμου   δαπάνης διανυκτέρευσης, γ) Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι (σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης)   των   υπ'   αριθ.    138   και   142 χρηματικών    ενταλμάτων    μετακινήθηκαν,    κατά    το    έτος    2007,    για πραγματοποίηση ελέγχων σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας τους. Με τα

 

 

                                                                        8

ανωτέρω   χρηματικά   εντάλματα   εντέλλεται   η   καταβολή   σ'   αυτούς   της οριζόμενης,  στα άρθρα 9 και 6,  αντίστοιχα, του ν.2685/1999, ημερήσιας αποζημίωσης και χιλιομετρικής αποζημίωσης, δ) Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των υπ' αριθ.  105,  106, 107,  110,  111,  120,  121,  174,  175,  176 και 178 χρηματικών ενταλμάτων μετακινήθηκαν, κατά το έτος 2007, προκειμένου να συμμετάσχουν,    ως    βαθμολογητές   ή    επιτηρητές,    στη    διαδικασία   των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ' τάξης Λυκείου. Με τα ανωτέρω χρηματικά ,εντάλματα εντέλλεται η καταβολή σ' αυτούς της οριζόμενης, στο άρθρο 9 του ν.2685/1999, ημερήσιας αποζημίωσης, ε) Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των υπ' αριθ.   123,   129,   136,   141,   216,   217   και  227  χρηματικών  ενταλμάτων μετακινήθηκαν, κατά το έτος 2007, προκειμένου να μετάσχουν σε διάφορα σεμινάρια. Με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα εντέλλεται η καταβολή σ'αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν.2685/1999, της οριζόμενης, στα άρθρα 6, 8 και 9, αντίστοιχα, του ίδιου νόμου, χιλιομετρικής αποζημίωσης, δαπάνης διανυκτέρευσης (πλην του φερόμενου ως δικαιούχου του υπ' αριθ. 123 χρηματικού εντάλματος) και ημερήσιας αποζημίωσης, στ) Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των υπ' αριθ. 104, 113, 116, 140, 219 και 220 χρηματικών ενταλμάτων μετακινήθηκαν,  κατά το  έτος 2007,  λόγω  διάθεσης του για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης. Με τα ανωτέρω   χρηματικά   εντάλματα   εντέλλεται   η   καταβολή   σ'   αυτούς   της οριζόμενης, στο άρθρο 6 του ν.2685/1999, χιλιομετρικής αποζημίωσης. 5.   Όλες   οι   ανωτέρω   μετακινήσεις   έγιναν   καθ'    υπέρβαση   των αντίστοιχων πιστώσεων που ήταν εγγεγραμμένες στον τακτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας (Ειδικός

 

Αριθμ. πράξεως       251/2009                        9

Φορέας 182: "Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", Κ.Α.Ε. 0711: 'Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού") του οικείου οικονομικού έτους 2007 (και 2006 για την μετακίνηση που αφορά το υπ' αριθ. 130 χρηματικό ένταλμα), όπως τούτο αναφέρεται, χωρίς, κατ' ουσίαν, να αμφισβητείται από την εκδούσα τα επίμαχα εντάλματα Υ.Δ.Ε., στην 21380/3.4.2009 έκθεση της διαφωνούσας Επιτρόπου προς το Τμήμα τούτο, δηλαδή βεβαιώνεται ως πραγματικό γεγονός προκύπτον από τα τηρούμενα στην υπηρεσία της βιβλία παρακολούθησης πιστώσεων των υπαγόμενων στον έλεγχο της φορέων (βλ. σχετικά τις, επικαλούμενες από την Επίτροπο και προσκομιζόμενες στο Τμήμα με την πιο πάνω έκθεση της, αναλυτικές καταστάσεις εκτύπωσης του καθολικού εξόδων του Κ.Α.Ε. 0711 του Ειδικού Φορέα 182 και τα αντίγραφα των προϋπολογισμών των πιο πάνω ετών). Εξάλλου, η υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων είναι και ο λόγος που τα έξοδα μετακίνησης που αντιστοιχούν στις ανωτέρω μετακινήσεις δεν πληρώθηκαν σε βάρος των πιστώσεων των οικονομικών ετών 2007 και 2006, εντός των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις αυτές. Έτσι, για την πληρωμή των πιο πάνω εξόδων μετακίνησης εκδόθηκαν τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα, με τα οποία εντέλλεται η πληρωμή τους σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2009, μετά την, εκδοθείσα κατ' επίκληση     του     άρθρου     20     παρ.     4     περ.     β'     του     ν.2362/1995, 2/14752/0020/24.2.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αποφασίσθηκε «η έγκριση της πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2009, των ανεξόφλητων υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν

 

από τους αρμόδιους διατάκτες,  καθ'  υπέρβαση  των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008 και παλαιότερα.».

6. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις προεκτεθείσες σκέψεις, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μη νόμιμα μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση  υπηρεσίας  κατά  τα  έτη  2007  και 2006  διότι,  προέχοντως,  οι μετακινήσεις  αυτές  έγιναν,  κατά  παράβαση  του  άρθρου   3   παρ.  2  του ν.2685/1999,  καθ'  υπέρβαση  των σχετικών πιστώσεων,   οι  οποίες  είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας (Ε.Φ. 182 - Κ.Α.Ε. 0711), των ανωτέρω οικονομικών ετών. Περαιτέρω, δεν νοείται στην προκειμένη περίπτωση αναπλήρωση των εξαντληθεισών πιστώσεων των πιο πάνω οικονομικών ετών με επιβάρυνση των αντίστοιχων   πιστώσεων   επόμενου   έτους   (2009), μετά   την   τήρηση   της προβλεπόμενης   από  τις  διατάξεις  του   άρθρου   20   παρ.   4   περ.   β'   του ν.2362/1995     διαδικασίας     και     την     έκδοση     της  προαναφερθείσας 2/14752/0020/24.2.2009   κοινής   απόφασης του   Πρωθυπουργού   και   του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθόσον, ως προελέχθη, η ως άνω διαδικασία αφορά στην κάλυψη άλλων περιπτώσεων υπέρβασης πιστώσεων.

Εξάλλου, δεν ασκεί έννομη επιρροή στη νομιμότητα των πιο πάνω δαπανών η επίκληση, από την ελεγχόμενη Υ.Δ.Ε., της ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου στις πιστώσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας και υποκατηγορίας του .προϋπολογισμού του Υπουργείου. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (19-220: "Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση", ΚΑΕ 0711). Τούτο διότι οι πιστώσεις αυτές δεν είχαν, κατά την προβλεπόμενη στο

 

Αριθμ. πράξεως       251/2009                        11

άρθρο 15 παρ. 4 του ν.2362/1995 διαδικασία, μεταφερθεί και αυξήσει τις εγγεγραμμένες αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμό του οικείου οικονομικού έτους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας (Ε.Φ,:Ι82 - Κ.Α.Ε.: 0711), μέσα στα όρια των οποίων, και μόνο, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των υπαγόμενων στην πιο πάνω Διεύθυνση υπαλλήλων και περιορίζονται οι δαπάνες που προκαλούνται από τις μετακινήσεις αυτές (βλ. και 124/2004 πράξη του Τμήματος τούτου). Επίσης, η  μετακίνηση των φερόμενων ως δικαιούχους των υπ' αριθ. 104, 113, 116, 140, 219 και 220 χρηματικών ενταλμάτων εκπαιδευτικών σε σχολείο άλλης πόλης, προς συμπλήρωση του ωραρίου τους, και η, δυνάμει της μετακίνησης αυτής, καταβολή στους εν λόγω υπαλλήλους της οριζόμενης, στο άρθρο 6 του ν.2685/1999, χιλιομετρικής αποζημίωσης ρυθμίζεται, ειδικά και εξαντλητικά, από τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου (2685/1999), χωρίς να καταλείπεται πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1566/1985 "περί δομής και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης", οι οποίες ρυθμίζουν το διαφορετικό ζήτημα της διαδικασίας διάθεσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς συμπλήρωση ωραρίου σε σχολείο άλλης πόλης από αυτή που υπηρετούν και της αποζημίωσης που δικαιούνται για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, ορίζουν δε σαφώς (άρθρο 14 παρ. 15) ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα «σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Ενόψει όλων των ανωτέρω, οι φερόμενοι ως δικαιούχοι, στα επίμαχα χρηματικά εντάλματα, εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται των αναγνωριζόμενων, από το ν.2685/1999, σε βάρος του Δημοσίου εξόδων μετακίνησης για τις ως άνω μη νόμιμες μετακινήσεις τους. Κατόπιν αυτών, οι εντελλόμενες, για την πιο πάνω αιτία, με

12

τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Τα υπ' αριθ. 93 έως 95, 104 έως 123, 125 έως 142, 174 ως 178, 216 έως 220 και 227, οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Ευβοίας, συνολικού ποσού 10.869,37 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ