ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2010 14:10


esos.gr

Να υποβάλλουν προτάσεις , προυπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ  μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, που η κάθε μια-πρόταση- δεν θα δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ  καλεί το υπ. Παιδείας την ΟΛΜΕ , ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕ, για:

(i) Προγράμματα ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων εντός σχολείων ή σε τοπικό επίπεδο για μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν το έργο του εκπαιδευτικού

(ii) Δράσεις αφύπνισης και ευαισθητοποίησης με παραγωγή σχετικού υλικού ή χρήση νέων τεχνολογιών

(iii) Σεμινάρια ή συνέδρια για μείζονα εκπαιδευτικά θέματα με συμμετοχή εκπαιδευτικών του εξωτερικού

(iv) Προγράμματα «αδελφοποίησης τάξεων» ελληνικών σχολείων με αντίστοιχα σχολεία του εξωτερικού

(v) Δράσεις Δημοσιότητας για συστηματική ανάδειξη προβλημάτων και προβολή λύσεων ή για διάχυση και προβολή καλών πρακτικών

 


Ενδεικτικές Επιλέξιμες             Δαπάνες:

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι αμοιβές ομιλητών ή επιμορφωτών, έξοδα μετακίνησης και οδοιπορικά, διαμονής και διατροφής και έξοδα φιλοξενίας, ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών, αναλώσιμα, εκτυπώσεις και οποιαδήποτε μορφής τεκμηριωμένη δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.

Ακόμη, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1083/2006 και 1828/2006 μετά την ολοκλήρωση του έργου και στο τέλος της προγραμματικής περιόδου απαιτείται αξιολόγηση στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΠΑ με την οποία θα εξεταστεί αν έγινε η βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του έργου και η οποία θα βασιστεί στην συνεχή αξιολόγηση που θα έχει ήδη γίνει .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα €20.000.000,00 και κατανέμεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως :

Α. Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από

τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του

εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς –Διακρατικές συνεργασίες

κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης 8.820.000,00

Β. Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από

τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του

εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες

κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης 10.462.000,00

 

Γ. Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από

τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του

εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς –

Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης
718.000,00 718.000,00

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων

πράξεων ορίζεται η 31  Δεκεμβρίου 2015.

Σχολιο INITAL
Οι αδελφοποιήσεις σχολείων και τάξεων είναι πολύ σημαντικές διότι δημιουργούνται δεσμοί μεταξύ των σχολείων και σιγουρεύουν την διδασκαλία Ιταλικών εντός της σχολικής μονάδας. Έχουμε την δυνατότητα να αδελφοποιήσουμε σχολεία με σχολεία της Κάτω Ιταλίας που υπάρχουν κοινές ιστορικές ρίζες, μιλήστε με τους δντες των σχολείων σας για τις αδελφοποιήσεις σχολικών μονάδων.