ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕ34 Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2020 23:16

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο

Σύσταση, Έδρα

Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ" (απόδοση στα ιταλικά ως: Associazione Panellenica degli Insegnanti di Italiano), και έδρα την Αθήνα ………..

Άρθρο 2ο

Σκοπός και μέσα επίτευξης αυτού

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

Ι. Η προάσπιση της Εθνικής ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών θεσμών και η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού.

ΙΙ. Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών του.

ΙΙΙ. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η βοήθεια προς αναξιοπαθούντα μέλη του Συλλόγου.

ΙV. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής δραστηριότητας,

V. Η συμβολή στην επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του στον ιδιωτικό δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

VI. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών,

VII. Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών σκοπών.

VIII. Η συμβολή στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

VIV. Η σύνδεση της διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Χ. Η ανάδειξη των επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελών μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου

 

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

Ι.      Οργανώνοντας γραφεία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας  των μελών.

ΙΙ.    Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου.

ΙΙΙ.   Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.

IV.   Οργανώνοντας ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

V.    Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.

VI.   Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.

VII.  Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ότι επιβάλλεται για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και του ρόλου των μελών του.

VIII.          Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

IX. Με την ενεργοποίηση των μελών και την μαζικοποίηση του Συλλόγου, καθώς και την συμμετοχή του στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού.

X. Με την συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία για την εξάλειψη διακλαδικών διαφορών και την προώθηση κοινών στόχων.

XI. Με την χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, με την κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο η οποία θα ονομάζεται INITAL.GR και όπου θα αναρτώνται άρθρα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους ΠΕ34.

Μετά την κοινοποίησή  τους στην ιστοσελίδα τα άρθρα θα αναρτώνται από τους διαχειριστές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο συνδεόμενο χρονολόγιο με την ονομασία «www.inital.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

XII. Με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

Άρθρο 4ο

Μέλη

Ι.      Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι πτυχιούχοι  ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δικαιωματικά υπάγονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ34, όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, ή όπως αλλιώς στο μέλλον  ο κλάδος πτυχιούχων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας χαρακτηριστεί από το υπουργείο

II. Τα μέλη διακρίνονται σε

1. Τακτικά: Αυτά είναι οι πτυχιούχοι που δύναται να ενταχθούν στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ34 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Επίτιμα : Αυτά είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στη πολιτεία, στη κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

ΙΙ.    Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΙΙΙ.   Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

IV.   Κάθε εγγραφή τακτικού μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του πτυχίου του ή σχετική βεβαίωση της Σχολής.

V. Ταυτόχρονα με την εγγραφή του κάθε τακτικό μέλος καταβάλλει σαν εισφορά το ποσό που καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα Μελών

Ι.      Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

Σημείωση:           Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

ΙΙ.    Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις  Μελών

Ι.      Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Σωματείου.

δ. Να καταβάλλουν την εισφορά εγγραφής τους στο Σωματείο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.

Σημείωση.           Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμιά οικονομική επιβάρυνση.

στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ΙΙ.    Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι.      Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.

ΙΙ.    Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙΙΙ.   Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙV.   Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μελών

Ι.      Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

ΙΙ.    Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

IΙΙ.   Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :

α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

δ. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σωματείο.

Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ε. Έσοδα από χορούς, λαχεία,  κ.α.

Σημείωση: Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του         Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς         επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο      χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η εξελεγκτική επιτροπή

Άρθρο 11ο

Γενική  Συνέλευση

Ι.      Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

ΙΙ.    Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη.

ΙΙΙ.   Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά κάθε δύο χρόνια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV.   Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

V.    Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις με χρήση νέων τεχνολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.

Τα  επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VI.   Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

VII. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

ΙΧ.   Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

ΙΙ.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.

Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.

ΙΙΙ.   Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

IV.   Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

V.    Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου

VI.   Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

VIII.          Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

IX. Οι Γενικές Συνελεύσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να διεξαχθούν μέσω νέων τεχνολογιών και τις ανάλογες ψηφιακές διαδικασίες που αφορούν σε υπογραφές, ψηφοφορίες κλπ.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι.      Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

ΙΙ.    Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

ΙΙΙ.   Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

IV.   Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ.

δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιθ. Η διάλυση του Σωματείου.

V.    Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. O Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία.

ΙΙ.    Στην Γενική Συνέλευση πριν τις εκλογές εκλέγεται με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εποπτεύει την διενέργεια των αρχαιρεσιών και ταυτόχρονα ορίζεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος των αρχαιρεσιών που αρχίζουν στις 8 το πρωί και τελειώνουν στις 8 το βράδυ.

ΙΙΙ.  Η εφορευτική επιτροπή που θα εκλεγεί συνέρχεται σε τρεις ημέρες και εκλέγει τον πρόεδρό της. Στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή στα μέλη της ή σε υπαλλήλους του συλλόγου που ορίζονται, υποβάλλονται δέκα ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, οι συνδυασμοί υποψηφιοτήτων και οι μεμονωμένες υποψηφιότητες για το αξίωμα των μελών του ΔΣ και της Ε.Ε.

ΙV. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του ΔΣ είναι η απλή αναλογική. Δηλαδή από κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή από κάθε μεμονωμένο υποψήφιο εκλέγονται τόσοι, όσο το πηλίκον της διαιρέσεως των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο, το οποίο ανευρίσκεται  με την διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου. Εάν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. με την εκλογή των υποψηφίων στην πρώτη κατανομή, επακολουθεί δεύτερη μεταξύ των συνδυασμών μόνο, στην οποία μετέχουν και οι συνδυασμοί, που ο αριθμός των ψήφων τους δεν υπερβαίνει το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που απομένουν από την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται με την σειρά των υπολοίπων από τους συνδυασμούς υποψηφίων. Εάν υπάρχουν ίσα υπόλοιπα γίνεται κλήρωση από την Εφ.Επιτροπή. Οι έδρες στο ΔΣ κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους, οι οποίοι (συνδυασμοί) υποδεικνύουν τα πρόσωπα που θα τις καταλάβουν. Στις εκλογές δεν γίνεται χρήση και δεν προσμετρώνται οι σταυροί προτίμησης σε τυχόν υποψηφίους.

IV. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

V. Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

VI.   Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

VII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

ΙΧ.   Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με προσκλήσεις μέσω νέων τεχνολογιών που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Χ.    Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

ΧΙ.   Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

ΧΙΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

XΙΙI. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

ΧΙV. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ιδρύονται τοπικά παραρτήματα – τοπικά τμήματα του Συλλόγου ανά την Ελλάδα. Τα τοπικά παραρτήματα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον από δέκα μέλη, δύνανται να εκλέγουν τριμελή συντονιστική. Τα μέλη των τοπικών παραρτημάτων εγγράφονται μέλη του Συλλόγου και έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα του Συλλόγου.

 

 

 

 

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το Σωματείο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.

ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

κα. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι.      Ο Πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΙΙ.    Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ι.      Ο Γενικός Γραμματέας :

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

ΙΙ.    Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ι.      Ο Ταμίας :

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ.    Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Ι.      Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.

ΙΙ.    Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.

ΙΙΙ.   Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV.   Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο.

V.    Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

VI.   Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

 

Άρθρο 20ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Ι.      Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

ΙΙ.    Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.

ΙΙΙ.   Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

IV.  Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21ο

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

Ι.      Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή  να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

ΙΙ.    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται  κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Άρθρο 22ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι.      Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ.    Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 23ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι.      Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΙΙ.    Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 24ο

Διάλυση Σωματείου

Ι.      Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ.    Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

ΙΙΙ.   Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 25ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται σε  κάποιο ίδρυμα που αφορά στα παιδιά μετά από συμφωνία του ΔΣ όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», η «Καρδιά του Παιδιού», η «Κιβωτός του Κόσμου» κλπ

 

Άρθρο 26ο

Σφραγίδα Σήμα

Ι.      Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.

ΙΙ.    Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 27ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :

- Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

- Προαιρετικά :

α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 28ο

Γενικές Διατάξεις

Ι.      Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

ΙΙ.    Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 29ο

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό 15,οο ευρώ.

β. Ετήσια  συνδρομή τακτικών μελών ποσό  10,οο ευρώ

γ. Ετήσια συνδρομή εκτάκτων μελών ποσό 10,οο ευρώ

 

 

 

 

Άρθρο 30ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής :

 

Αθήνα, 16/6/2020

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

α/α     ΕΠΩΝΥΜΟ                             ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ                ΥΠΟΓΡΑΦΗ