Condofuri: L' associazione “Paleo Cosmo” e l' Istituto Alberghiero uniti nella promozione culturale del territorio Εκτύπωση
( 2 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2012 18:42

                        

Φωτό - inital.gr

Όπως πολύ εύκολα ήταν προβλέψιμο, ο κύκλος μαθημάτων των Ελληνικών της Καλαβρίας "I GLOSSA DIKIMA" (Η Δική μας Γλώσσα), που πραγματοποιείται από τον σύλλογο "Paleo Cosmo" του Condofuri, είχε τεράστια επιτυχία, εάν αυτό μετράται με την αθρόα συμμετοχή και το αίτημα ενός κύκλου μαθημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αλήθεια είναι ότι λειτούργησε η συνεργατική σύμπραξη του συλλόγου με το Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, αποκεντροποιημένη έδρα του Condofuri, προκειμένου να επιτευχθεί ένας σημαντικός στόχος αυτής της πορείας που είναι η διαφύλαξη της ιστορικής, πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς της Ελληνόφωνης περιοχής της Καλαβρίας.
Επ' αυτού ο δρ. Franco Tuscano, πρόεδρος του συλλόγου "Paleo Cosmo" δηλώνει: "Κάθε πρωτοβουλία μας στοχεύει στην επανάκτηση της ταυτότητάς μας, μέσω της γνώσης της γλώσσας των πατέρων μας, και την αξιοποίηση της ιστορίας μας. Θα εμμείνουμε στους στόχους μας αυτούς, με αντάξιες πολιτιστικές διαδρομές και πρωτοβουλίες που μας επιτρέπουν να επανακτήσουμε την υπερηφάνεια αυτής της ιδιότητάς μας.
Ο Σύλλογος "Paleo Cosmo" είναι ευγνώμων απέναντι στην διευθύνουσα Maria Macrì και στον καθ. Cosimo Lizzi, για την ευαισθησία που έχουν επιδείξει γι' αυτό που μπορεί να οριστεί μια πολιτιστική αδελφοποίηση, μεταξύ ενός ινστιτούτου επιφανούς σημείου μιας ολόκληρης επικράτειας, και ενός συλλόγου Onlus, που προασπίζεται τις αξίες και τις παλιές ρίζες της ίδιας επικράτειας.
Μια ιδιαίτερη εκτίμηση απευθύνεται προς τον Salvatore Tuscano, πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής "Pro Condofuri", ενωτικό σημείο μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών προσώπων αυτής της τουριστικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προώθησης."
Την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, στις 10:30 στο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο του Condofuri Marina, θα τελεστεί η επίσημη επίδοση των πιστοποιητικών, με αναψυκτικά και εθνική μουσική, παρουσία, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων, των νομαρχιακών αξιωματούχων οι οποίοι, δεδομένης της πολιτιστικής σημασίας της πρωτοβουλίας, προθυμοποιήθηκαν να παράσχουν την υποστήριξη του Δήμου Condofuri.
Η προσεχής συνάντηση με τον Σύλλογο "Paleo Cosmo" θα συμβεί πιθανώς τον Μάρτη για μια διάσκεψη του IRSSEC σχετικά με το πρόσωπο και το έργο του δρα. Lorenzo Mandalari, επιφανούς απογόνου της οικογένειας Mandalari του Condofuri.

Μετάφραση Στέλιος Παπακωνσταντίνου

............................................

Com’ era facilmente prevedibile , il corso di lingua greco-calabra “I GLOSSA DIKIMA” realizzato dall’ associazione “Paleo Cosmo” di Condofuri , ha avuto un enorme successo, se questo si misura con l’ ampia partecipazione e la richiesta di un corso da farsi in tempi brevi. Vero è che ha funzionato la sinergica collaborazione dell’ associazione con l’ Istituto Alberghiero, sede staccata di Condofuri , per raggiungere un traguardo importante di quel cammino che è la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e linguistico dell’area grecanica.
A tal proposito il Dott. Franco Tuscano , presidente di Paleo Cosmo afferma: “Ogni nostra iniziativa mira al recupero della nostra identità, attraverso la conoscenza della lingua dei nostri padri, e la valorizzazione della nostra storia; perseguiremo questi obbiettivi, con validi percorsi culturali e iniziative che ci consentono di recuperare l’orgoglio di questa appartenenza; l’ Associazione “Paleo Cosmo” è grata alla dirigente Maria Macrì e al prof. Cosimo Lizzi , per la sensibilità dimostrata per quello che può definirsi un gemellaggio culturale , tra un istituto punto di eccellenza di un intero territorio, e un associazione Onlus che dello stesso territorio difende i valori e le antiche radici. Un particolare apprezzamento è rivolto a Salvatore Tuscano , presidente del Comitato Civico “Pro Condofuri”, trait d’union” tra i diversi soggetti operativi di questa promozione turistico-socio- culturale”.
Giovedì 23 febbraio alle ore 10.30 presso l’ Istituto alberghiero di Condofuri Marina, ci sarà la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati, con rinfresco e musica etnica, alla presenza, tra le altre personalità, dei commissari prefettizi i quali, vista la valenza culturale dell’ iniziativa, hanno inteso concedere il patrocinio del comune di Condofuri .
Il prossimo appuntamento con l’associazione “Paleo Cosmo“ sarà presumibilmente per marzo p.v. per un convegno all’ IRSSEC sulla figura e l’opera del dott. Lorenzo Mandalari , illustre discendente del casato condofurese.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ