ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 16 Ιούλιος 2011 20:55


Οδηγίες σε όσους διεκδικούν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας

www.moi.gov.cy 15/07/2011

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), κατόπιν ενημέρωσης που είχε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (ΥΠΔΒΜΘ), αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους αποφοίτους κυπριακών σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 και διεκδικούν θέση στα Ελληνικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

· Η υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους που διεκδικούν θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας θα είναι ευθύνη του ίδιου του υποψήφιου και θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε υποψήφιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (www.minedu.gov.gr). Βάσει της πληροφόρησης που είχε η Υπηρεσία Εξετάσεων από το ΥΠΔΒΜΘ της Ελλάδας, το μηχανογραφικό για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της ΕΕ μη Ελληνικής Καταγωγής, κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και οι απόφοιτοι κυπριακών σχολείων, αναμένεται να γίνει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2011. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν, αφού οριστούν από το ΥΠΔΒΜΘ της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ της Ελλάδας (www.minedu.gov.gr), την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υ.Π.Π. (www.moec.gov.cy/ypexams) και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) για ενημέρωσή τους όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες.

· Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υ.Π.Π. θα λειτουργήσει Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών ανά επαρχία, όπου οι υποψήφιοι θα παρουσιάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά ΑΑΕΙ, ώστε να τους χορηγείται βεβαίωση εγκυρότητας και νομιμότητας των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία, μαζί με τη βεβαίωση, θα πρέπει να προσκομίζονται στα ελληνικά ΑΑΕΙ για σκοπούς εγγραφής. Τα κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο Α΄
Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄
Λάρνακα: Τεχνική Σχολή Λάρνακας
Αμμόχωστος: Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας
(στεγάζεται στο κτήριο Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου)

Οι ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας των κέντρων θα ανακοινωθούν διά των προαναφερόμενων μέσων μόλις οριστεί η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων από το ΥΠΔΒΜΘ της Ελλάδας.


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από τους υποψηφίους για σκοπούς χορήγησης της απαραίτητης βεβαίωσης στα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε η Υπηρεσία Εξετάσεων, είναι τα ακόλουθα:

1) Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης.

2) Μία μικρού μεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου.
(Δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί στα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών, αλλά απαιτείται για την εγγραφή του υποψηφίου στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας του).

3) Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

4) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του (Π1).

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
ii.δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2009 ή προγενέστερα (μόνο για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ).

6) Βεβαίωση πρόσβασης με το γενικό βαθμό για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας (θα εκδίδεται από τα Κέντρο Υποβολής των Δικαιολογητικών).

7) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής (θα εκδίδεται από τα Κέντρο Υποβολής Δικαιολογητικών).

Απαραιτήτως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίζει μαζί με τα πιο πάνω δικαιολογητικά και το δελτίο ταυτότητάς του (σε περίπτωση εξουσιοδότησης σε γονείς ή άλλο άτομο θα γίνεται αποδεκτή φωτοτυπία της ταυτότητας του υποψηφίου), όπως και δύο αντίγραφα του μηχανογραφικού δελτίου που θα υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΥΠΔΒΜΘ της Ελλάδας, υπογραμμένα από τον ίδιο/α. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν ώστε η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους να γίνει σε υπολογιστή που να τους παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησής τους.

Καλούνται, επίσης, οι υποψήφιοι για σκοπούς έγκυρης και σωστής επιλογής των Σχολών/Τμημάτων, κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, όπως χρησιμοποιήσουν το Διαδραστικό/Λογισμικό Βοήθημα των Παγκύπριων Εξετάσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams). Υπενθυμίζεται ότι το Διαδραστικό/Λογισμικό Βοήθημα επιτρέπει στον υποψήφιο να λάβει γνώση των έγκυρων Σχολών/Τμημάτων που δικαιούται να επιλέξει, βάσει των εξεταζόμενων μαθημάτων του στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011.

Στα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών που θα λειτουργήσουν ανά επαρχία, θα παρευρίσκεται και καθηγητής/τρία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή συμβουλευτικής στους υποψηφίους όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τους επιλογές στα Ελληνικά ΑΑΕΙ. Για το ίδιο θέμα, όπως και για τυχόν απορίες που θα αφορούν τις οδηγίες που θα δίνονται από την ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ της Ελλάδας για τη διαδικτυακή υποβολή των αιτήσεων, θα προσφέρονται επιπρόσθετες υπηρεσίες συμβουλευτικής κατά της ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ως ακολούθως:

Λευκωσία: Κεντρικά Γραφεία ΥΣΕΑ, Υ.Π.Π.
Λάρνακα – Πάφος: Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας

· Η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει επικοινωνήσει με το Υπουργείο Άμυνας για παροχή διευκολύνσεων στους άρρενες νεοσύλλεκτους υποψηφίους στα Ελληνικά ΑΑΕΙ, οι οποίοι έχουν καταταγεί πρόσφατα στην Εθνική Φρουρά. Οι διευκολύνσεις που θα παραχωρηθούν θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους από το ΓΕΕΦ.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υποψήφιοι μπορεί να εξουσιοδοτήσουν τους γονείς τους ή άλλο άτομο για την υποβολή των Δικαιολογητικών τους, όπως και για την υπογραφή άλλων απαραίτητων για τη διαδικασία εντύπων στα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών. Το εξουσιοδοτούμενο άτομο θα πρέπει να παρουσιάσει, στα εν λόγω Κέντρα, την ταυτότητά του. Έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams). Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα είναι έγκυρη, μόνον όταν ο υποψήφιος προσέλθει και συμπληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες στα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών.