ΚΥΠΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Κυριακή, 08 Μάιος 2011 11:52

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Εκατοντάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, το Διαδικτυακό Σχολείο αναμένεται να επεκταθεί σύντομα σε νέες σχολικές μονάδες, ενώ 17 μαθήματα της Μέσης Εκπαίδευσης έχουν, ήδη, ψηφιοποιηθεί. Αυτά είναι μερικά από τα έργα πληροφορικής στην Παιδεία που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο συγχρόνως διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Όπως εξηγεί το Υπουργείο Παιδείας, τα πιο πάνω και άλλα πολλά εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια και το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

 Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος, αναφέρει, είναι: Η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής στα σχολεία, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν εργαλεία και υλικό των ΤΠΕ και να χρησιμοποιούν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους προς όφελος των μαθητών, η συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ και η αναδιαμόρφωση τόσο του περιεχομένου όσο και των υποστηρικτικών μέσων της διδασκαλίας. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2010, κατά την περσινή χρονιά το Υπουργείο προχώρησε στις πιο κάτω δράσεις:

 
Υλικοτεχνική Υποδομή
Μέσα από διαδικασίες ευρωπαϊκών και τοπικών διαγωνισμών, έχουν αγοραστεί και σταλεί στα σχολεία άδειες χρήσης για αριθμό λογισμικών, 650 φορητοί υπολογιστές και 1270 φορητοί βιντεοπροβολείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Επίσης, με τη σύμβαση που υπογράφτηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της δομημένης καλωδίωσης για ακόμη 25 σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η σύμβαση προνοεί παρακολούθηση του έργου από λειτουργούς των έργων πληροφορικής μαζί με την παροχή υπηρεσιών και από ιδιώτη μελετητή, έτσι ώστε το Υπουργείο να καλύπτει όλες τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας για τη σωστή ολοκλήρωση του έργου. Με την υλοποίηση της δομημένης καλωδίωσης, το κάθε σχολείο είναι έτοιμο για ένταξή του στο ΔΙΑ.Σ. και σύνδεση με το ενδοδίκτυο (Ιntranet), όταν αυτό υλοποιηθεί.
 
Πρόγραμμα Διαδικτυακού Σχολείου
Τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται σε λειτουργία το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ), ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο προωθεί την επικοινωνία εντός και εκτός της τάξης, μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των κηδεμόνων και επιπρόσθετα παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.
Κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010, ολοκληρώθηκε η υποδομή του Κέ ντρου Δεδομένων, όπου φιλοξενείται το ΔΙΑ.Σ και έγινε η εγκατάσταση, η ρύθμιση και η παραμετροποίηση απλού ενεργού εξοπλισμού (switches, routers), για να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από όλους τους υπολογιστές των επτά πιλοτικών σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, αναβαθμίστηκε τόσο η γραμμή του Κέντρου Δεδομένων όσο και οι γραμμές των σχολείων για γρηγορότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δημιουργήθηκαν λογαριασμοί πρόσβασης για όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΙΑ.Σ., για όσους μαθητές και γονείς-κηδεμόνες έδωσαν σχετική συναίνεση, καθώς και για λειτουργούς των έργων πληροφορικής. Μέσω της πρόσβασης που δίνεται στο ΔΙΑ.Σ, κάθε χρήστης έχει διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικού και σχολικού ιστοχώρου, εκπαιδευτικής πλατφόρμας και πλατφόρμας επικοινωνίας.
Τέλος, κατά τη σχολική χρονιά 2009 - 2010 ολοκληρώθηκαν δύο φάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
Η επιμόρφωση αφορούσε στις λειτουργίες και στους τρόπους αξιοποίησης του ΔΙΑ.Σ.
 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 19 εκπαιδευτικών λογισμικών για τη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση και 11 εκπαιδευτικών λογισμικών για το Γυμνάσιο. Τα λογισμικά, εκ των οποίων κάποια έχουν τύχει προσαρμογής ή εξελληνισμού, αφορούν στην πλειονότητα των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Επιπλέον, έχει εξασφαλισθεί λογισμικό χαρτογράφησης εννοιών για όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογισμούς (ΗΥ) των δημόσιων δημοτικών και νηπιαγωγείων, αλλά και για τους προσωπικούς ΗΥ των εκπαιδευτικών. Το λογισμικό αυτό έχει τύχει προσαρμογής, ώστε να συνάδει με το αναλυτικό πρόγραμμα και μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά σε διάφορα μαθήματα. Όσον αφορά τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση έχει εξασφαλισθεί ένα λογισμικό για το μάθημα της ειδικότητας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάπτυξης του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΨΕΠ) για 17 μαθήματα της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το ΨΕΠ είναι ευφάνταστο, ελκυστικό και διαδραστικό υλικό, το οποίο ετοιμάστηκε κατά παραγγελία και στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων του αναλυτικού προγράμματος της κυπριακής εκπαίδευσης.
 
Υπηρεσία Διαδικτύου
Η Υπηρεσία Διαδικτύου κατά τη σχολική χρονιά 2009 - 2010 συνέχισε το έργο της προβολής της Παιδείας στο διαδίκτυο. Η υπηρεσία υποστηρίζει τις τέσσερις ιστοσελίδες του Υπουργείου οι οποίες παρουσιάζουν το έργο των διευθύνσεων, υπηρεσιών, τμημάτων, κλιμακίων, προγραμμάτων και όλες τις ιστοσελίδες των δημόσιων σχολείων του Υπουργείου. Παράλληλα προσφέρει στήριξη στους εκπαιδευτικούς που δημιουργούν και υποστηρίζουν τις ιστοσελίδες των σχολείων τους. Όλες οι συμβάσεις που απορρέουν από τις πιο πάνω δράσεις, βρίσκονται κάτω από την εποπτεία λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υλοποίηση των συμβάσεων.
 
Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών
Έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη σχολική χρονιά διαδικτυακή βάση δεδομένων, από την οποία όλα τα σχολεία της Κύπρου, από όλες τις βαθμίδες, μπορούν να ενημερώνουν για τις τελευταίες αλλαγές στον υλικό εξοπλισμό τους (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές κ.ά.). Προς το παρόν, η βάση αυτή ενημερώνεται μόνο από τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Εξάλλου, έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων όπου οι καθηγητές μπορούν να ενημερώνουν μέσω του διαδικτύου το ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Η βάση αυτή παρέχει στους επιθεωρητές τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης με σκοπό το σωστό προγραμματισμό τους. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία για τους καθηγητές της Πληροφορικής και σύντομα αναμένεται ότι θα έχουν τη δυνατότητα οι καθηγητές όλων των κλάδων να περνούν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους στη βάση. Όλα τα προγράμματα αναβαθμίζονται σε τακτική βάση, για να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών αλλά και του Υπουργείου. Επίσης, παρέχεται άμεση τεχνική υποστήριξη στους χρήστες μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης

Προσφέρονται: Σε επίπεδο κεντρικό - ευρύτερα προγράμματα επιμόρφωσης (π.χ. απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, δημιουργία φιλοσοφίας για την εφαρμογή και το ρόλο του κάθε εκπαιδευτικού)
Σε επίπεδο σχολικής μονάδας (σχέδιο δράσης βάσει ανάλυσης αναγκών)
Σε επίπεδο τάξης (πιλοτικά/ ερευνητικά προγράμματα)
Σε επίπεδο εκπαιδευτικού (προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη)

Δάσκαλοι και καθηγητές στα θρανία

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Η πρώτη φάση της επιμόρφωσης (2003-2009) προώθησε τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ταυτόχρονα τη διαμόρφωση αρχικής αντίληψης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ο στόχος αυτός κάλυψε περίπου το 95% των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (10.140 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων: 5.910 Μέσης και 4.230 Δημοτικής).
Παράλληλα ξεκίνησαν δράσεις, οι οποίες έθεσαν τις προϋποθέσεις για τη δεύτερη φάση επιμόρφωσης που περιλάμβαναν την προετοιμασία εκπαιδευτικών πυρήνων στις σχολικές μονάδες για θέματα ΤΠΕ με στόχο την αξιοποίησή τους στην επόμενη φάση επιμόρφωσης και την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων και υποστηρικτικού υλικού υπό τη μορφή μαθησιακών εισηγήσεων και δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν πιλοτικές εφαρμογές ως επιμορφωτική δράση, αλλά και ως δράση αξιολόγησης της εφαρμογής των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην πράξη.
Η δεύτερη φάση της επιμόρφωσης, η οποία έχει ξεκινήσει, στοχεύει στα ακόλουθα:
Αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων και περιβαλλόντων.
Δράσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών δίνοντας έμφαση σε παρεμβατικά προγράμματα στη σχολική μονάδα και σε επαγγελματικές κοινότητες εκπαιδευτικών.
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών πυρήνων στη σχολική μονάδα και ανάπτυξη σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή μαθησιακών εισηγήσεων με αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Παράλληλος στόχος είναι η εμπλοκή όσο τον δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών και η καλλιέργεια κουλτούρας χρήσης των ΤΠΕ, ανταλλαγής υλικού και αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, διάχυση καλών πρακτικών.