ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ "ΖΩΗΣ" ΣΤΟΝ ΟΕΔΒ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 08:41

esos.gr

Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Μαρτίου η λειτουργία του Οργανισμού Διδακτικών Βιβλίων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου .
 Ειδικότερα ο το άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) προέβλεπε τα εξής:

Από 31.12.2011 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων» (Ο.Ε.Δ.Β.), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 952 της 12/19.11.1937 (Α΄ 469), καταργείται και λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησής του, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων του, αζημίως για το Δημόσιο.
Επίσης ν Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλ’επει ότι :
Από 1.1.12 το μόνιμο προσωπικό του Ο.Ε.Δ.Β. μεταφέρεται με  την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις εργασίας, οι οποίες καταργούνται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων εδαφίων.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταφορά σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 έως τη δημοσίευση της απόφασης οριστικής μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται.»

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 13:31