ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina   
Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011 11:55

alfavita.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α΄
 
 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Πληροφορίες: Τ.Μπούνια

Τηλέφωνο:  210 3443425

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 
 
Μαρούσι, 15/ 4 / 2011    

Μαρούσι, 46820 /Δ1
 
ΠΡΟΣ:    Τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων Έδρες τους
 

ΘΕΜΑ:  Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

      Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) η  πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

     Σύμφωνα δε με τα οριζόμενα στην  περ. α΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, η κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πιστοποιείται, μεταξύ άλλων,  με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Α.Ε.Ι. ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. και καταρτίζεται με Απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι τα ως άνω Προγράμματα αφορούν στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθόσον σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3, η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι. πιστοποιεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων τους. 

Ανταποκρινόμενοι σε σχετική εκ μέρους σας αίτηση   και προκειμένου τα Ιδρύματά σας να βοηθηθούν στην άσκηση της προαναφερθείσας αποφασιστικής αρμοδιότητας κατάρτισης των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θέτουμε υπ’ όψιν σας με την παρούσα ένα μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών

σχεδιασμού, καθώς και υλοποίησης των εν λόγω Προγραμμάτων, με απόλυτο, σε κάθε περίπτωση σεβασμό στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων σας.

      Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν προϊόν: α) μελέτης από εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου, και β) σχετικών προτάσεων που υπεβλήθησαν από ορισμένα Πανεπιστήμια. Αναλυτικά: 

1.      Βασικές εκπαιδευτικές παραδοχές για τη δημιουργία του συστήματος

1.1.      Η βασική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται στο εσωτερικό των Πανεπιστημίων στο επίπεδο της Σχολής.

1.2.      Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δέον όπως δομηθεί και συγκροτηθεί από 8-10 εξαμηνιαία  μαθήματα, τα οποία θα αναπτύσσονται από το πέμπτο έως και το τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

1.3.      Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης είναι σκόπιμο να αποτελείται από δύο ενότητες μαθημάτων: 

·         την ενότητα των μαθημάτων υποδομής (για παράδειγμα, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Συγκριτική Παιδαγωγική, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία) και

·         την ενότητα μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής (για παράδειγμα, Διδακτική των Μαθηματικών, της Ιστορίας, Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικές Εφαρμογές ειδικών αντικειμένων) - Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης η οποία ενσωματώνεται στο Πρόγραμμα με βάση τις δυνατότητες των Πανεπιστημίων.

1.4.      Τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάσσονται στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής βάσει του ΦΕΚ διορισμού τους.

1.5.      Η επιτυχής ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα, επιτρέπει στον/την κάτοχό του συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού. 

2.      Δομή και οργάνωση του συστήματος

2.1.      Τα Πανεπιστήμια, αν οι απόφοιτοί τους επιθυμούν να εξασφαλίσουν ως επαγγελματική προοπτική αυτή του/της εκπαιδευτικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δέον όπως συγκροτήσουν Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.), η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. 

2.2.      Η ΕΕΕ κρίνεται σκόπιμο να είναι πενταμελής με Πρόεδρο και Αναπληρωτή/τρια Πρόεδρο στη βαθμίδα του Καθηγητή, και τρία ακόμη μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο από το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και της  Εκπαίδευσης, επιλεγόμενα από τη Σύγκλητο ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

2.3.      Οι Σχολές, προκειμένου να προσφέρουν στους αποφοίτους /τις φοιτητές/τριές τους τη δυνατότητα απόκτησης του εν λόγω Πιστοποιητικού είτε θα καταρτίζουν Προγράμματα που θα υποβάλλονται στην ΕΕΕ είτε θα απευθύνονται στην ΕΕΕ για να συντονίσει την από κοινού ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων με άλλες Σχολές.

2.4.      Στην πρώτη περίπτωση η Σχολή, σε συνεργασία με την ΕΕΕ, επιλέγει διδάσκοντες/ουσες με γνωστικά αντικείμενα συμβατά με τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος και οργανώνει τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Στη δεύτερη περίπτωση η ΕΕΕ επιλέγει, σε συνεργασία με τις Σχολές διδάσκοντες/ουσες, με  γνωστικά αντικείμενα συμβατά με τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος και οργανώνει τη διεξαγωγή των μαθημάτων με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες του Πανεπιστημίου.

2.5.      Οι μονάδες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό θα πιστώνονται στο φοιτητή/τρια και θα συνυπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου (περ. β΄ αρθρο 3).

2.6.      Η ολοκλήρωση  του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απονομή του Πιστοποιητικού από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Ο βαθμός του Πιστοποιητικού προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων.

2.7.      Το Υπουργείο θα ενισχύει τα Πανεπιστήμια με Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (διοικητική στελέχωση, πάγιες δαπάνες, υλικοτεχνική υποδομή, έξοδα μετακίνησης διδασκόντων για τα Πανεπιστήμια με γεωγραφική διασπορά) για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας των ΕΕΕ και θα ανταποκρίνεται σε τεκμηριωμένες προτάσεις των ΕΕΕ για πιστώσεις συμβασιούχων διδασκόντων.

Σε περίπτωση κωλύματος της Συγκλήτου η αρμοδιότητα λήψης των Αποφάσεων μεταφέρεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

3.      Ειδικές ρυθμίσεις

3.1.      Τα Πανεπιστήμια μπορούν να επιλέξουν την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος με μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή με μεικτή εκπαιδευτική διαδικασία.

3.2.      Μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούν σε Τμήματα, των οποίων οι απόφοιτοι/ες κατευθύνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και που έχουν γνωστικά αντικείμενα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής, συμβατά με τα μαθήματα του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών, επιλέγονται κατά προτεραιότητα ως διδάσκοντες/ουσες. 

 

                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

 
                                                                                     Βασίλειος Κουλαϊδής

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2011 13:58