ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ Η Κα ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 19 Δεκέμβριος 2009 12:15ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ L. ORBAN


Οι γλώσσες έχουν θεμελιώδη σημασία για τους Ευρωπαίους που επιθυμούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Είναι κύριο συστατικό της ενωμένης στην πολυμορφία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε τη γλωσσική κληρονομιά μας στα κράτη μέλη, ταυτόχρονα, χρειάζεται να κατανοούμε τους άλλους, τους γείτονές μας, τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Εξάλλου, με τη γνώση πολλών γλωσσών αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και η κινητικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών.

Per lavorare insieme gli europei non possono fare a meno delle lingue; esse toccano l'essenza stessa dell'unità nella diversità, che caratterizza l'Unione europea. Dobbiamo preservare e sostenere il patrimonio linguistico dei paesi europei, ma dobbiamo anche comprenderci reciprocamente, comprendere i nostri vicini e i nostri partner all'interno dell'UE. Parlare più lingue aumenta la competitività e la mobilità delle imprese e dei cittadini.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ

http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_el.htm


ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΑΠΟ 27/11/2009 Η Κα ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΥΓΕΙΑΣ.http://www.philenews.com/main/1,1,22,0,23196-.aspx
http://www.morsmal.org/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=1390&lang=greek
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1837&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=el
http://www.cyprus.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All/a76994266174bc06c22573fe005f2909?OpenDocument&Click=

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 03 Φεβρουάριος 2010 19:08