Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων (Τροποποίηση Υ.Α.) Εκτύπωση
( 3 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 03 Απρίλιος 2013 12:16

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 644/17-1-2013 “Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων” (ΦΕΚ Β’ 171)

1. Ορίζουμε το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων ως εξής:

α) Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη, δεκατρία (13) ευρώ, με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, δεκατέσσερα (14) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα επτά (17) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα εννέα (19) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι δύο (22) ευρώ.

δ) Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ, είκοσι επτά (27) ευρώ.

2. Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, που απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ προγράμματα. Οι όροι εκπαιδευτής ενηλίκων και μη τυπική εκπαίδευση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν. 3872/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ