ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εκτύπωση
( 2 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντίνα   
Τρίτη, 01 Μάρτιος 2011 08:55

Τα Νέα

Για δεκάδες χιλιάδες αποφοίτους Δηµοτικού και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, απολυτηριούχους Λυκείου, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και µεταπτυχιακούς, ιδιαίτερα την τελευταία 15ετία, το Δηµόσιο έχει αναδειχθεί σε «φωτεινό αντικείµενο του πόθου».

 

Αυτό αποδεικνύει ο υψηλός αριθµός των αιτήσεων όταν προσφέρονται θέσεις εργασίας µε σειρά προτεραιότητας αλλά και ο υψηλός βαθµός συµµετοχής υποψηφίων στους γραπτούς διαγωνισµούς που προκηρύσσονται συχνά από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για διάφορους κλάδους του δηµόσιου τοµέα (εκπαιδευτικοί, υπουργεία κ.λπ.) ή του ευρύτερου δηµόσιου (τράπεζες κ.λπ.).

Η πρόσληψη σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα απαιτούν στις περισσότερες περιπτώσεις τη γνώση ξένων γλωσσών και χειρισµού Η/Υ.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τα απαιτούµενα επίπεδα γνώσης των ξένων γλωσσών,τον τρόπο απόδειξης αυτής της γνώσης σεδιάφορα επίπεδα, τααντικείµενα που ορίζονται γιατη γνώσηπληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, τον τρόπο διαπίστωσης, τα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται, καθώς και τους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί ότι µπορούν να παρέχουν παραστατικά γνώσης Η/Υ.

 

Ποιοι τίτλοι αναγνωρίζονται για την απόδειξη χειρισµού Η/Υ

 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ, µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006) β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006)

γ) Infotest (22.2.2006) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007) η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΪΝΙΝ- TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ(Με την αριθµ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναµικού (30-9-2009)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. n ECDL Core Certificate n ECDL Start Certificate n ECDL Progress Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A.

n CambridgeInternational Diploma in IT Skills n CambridgeInternational Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest n Internetand Computing Core Certification (IC3)

n Microsoft Office Specialist (MOS)

n Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

δ)ΙCTHellasΑ.Ε.ή ICT Europe ICT Intermediate An ICT Intermediate B n ICT Intermediate C ε) ΚΕΥ-CERT n Key Cert IT Basic n Key Cert IT Initial στ) ACTA Α.Ε. • CertifiedComputer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E. • Basic I.T. Standard • Basic I.T. Thematic • Basic I.T. Core η)ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΪΝΙΝ- TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)

• Basicή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)

• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)

θ) DIPLOMA -Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού • Basic Office Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκανµετά την ηµεροµηνίαπιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2007, παρατείνεται έως 31/12/2010.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορείνα γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά ταανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στον φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται δεκτά µέχρι 31.12.2010 πιστοποιητικά γνώσηςΗ/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς(α έως δ) µέχρι και τηνηµεροµηνία πιστοποίησής τουςαπό τον ΟΕΕΚ (Σχετική πράξη ΟΕΕΚ Γ/31548/12.11.2009) µε την εξής ονοµασία:

α) ECDLαπό τηνεταιρεία ECDL-Greek Computer Society - ΕΠΥ.

β) Cambridge International Examinations από University OfCambridge(εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην Τechnoplus) και δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από London Learning (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτικήβαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά.

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίεςπιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου Τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσειςεγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοίτίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τηδιεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόµενης.

(4) Γίνονταιεπίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρωενότητες,πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ µέχρι και 31/12/2007 παρατείνεται έως 31/12/2010. Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδοµένων αποδεικνύεται ως εξής: Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνταιαπό τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσηςκαι Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τονΟΕΕΚ, µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, µετην αναγραφόµενη γιακάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006) β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.

2.2006)

γ) Infotest (22.2.2006) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίαςτηςΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007) η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΪΝΙΝ- TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ήΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERTΕΠΕ (Με την αριθµ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναµικού(30-9-2009)

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδοµένων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφεροµένων, και µε τίτλους σπουδών, Τριτοβάθµιας, Μεταδευτεροβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ α) Πανεπιστηµιακής n Πληροφορικής n Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών n Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών n Εφαρµοσµένης Πληροφορικής n Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών n Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής n Επιστήµης Υπολογιστών n Ηλεκτρονικού και Μηχανι κού Υπολογιστών n Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων n Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων n Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών n Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών n Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών n Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών n Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική n Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών n Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ n Πληροφορικής (ΕΑΠ) n Ψηφιακών Συστηµάτων n Επιστηµών και Πολιτισµού - Κατεύθυνση Η/Υ (ΠΣΕ)

ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Τεχνολογικής n Πληροφορικής n Ηλεκτρονικών Υπολογιστι κών Συστηµάτων n Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών n Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων n Βιοµηχανικής Πληροφορικής n Πληροφορικής και Επικοινωνιών n Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας n Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών n Τηλεπληροφορικής και διοίκησης n Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Η/Υ (ΠΣΕ)

n Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων n Εφαρµογών Πληροφορικής στη διοίκηση και στην Οικονοµία n Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ n Δίπλωµα Επαγγελµατικής ΚατάρτισηςΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής, ή n ΠτυχίοΑ’ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικ ού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):

1) Οποιασδήποτε ειδικότητας τουτοµέα Πληροφορικής - δικτύων Η/Υ, 2) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και δικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα, ή n Απολυτήριοςτίτλος: 1) ΚλάδουΠληροφορικής ΕνιαίουΠολυκλαδικού Λυκείου, 2) Τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ή 3) Ειδικότητας Υπαλλήλων ΧειριστώνΗ/Υ,Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής, ή άλλος ισότιµος καιαντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Ισχύς Πιστοποιητικών Φορέων Γνώσης Χειρισµού Η/Υ

 Σύµφωνα µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου Γ/23866/27-10-2010 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ παρατείνεται η ισχύς:

1. Για ακόµη ένα έτος, δηλαδή µέχρι 31-12-2011, των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισµού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ και η ισχύς τους έληγε στις 31-12-2010.

2. Μέχρι 31/12/2011 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισµού Η/Υ που εκδόθηκαν µέχρι 31/12/2008 από τον ΟΕΕΚ.

3. Εως 31/12/2011 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισµού Η/Υ που εκδόθηκαν από τους πιστοποιηµένους από τον ΟΕΕΚ φορείς ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, KeyCert, Acta, i-Skills, TELEFOS CERT, µετά την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους και µέχρι 31/12/2008.

 

Aπαραίτητοι τίτλοι σπουδών για τη διδασκαλία ρωσικής και τουρκικής γλώσσας σε σχολεία

 Οροι πρόσληψης ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα πιλοτικά προγράµµατα για τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας Πτυχίο Τµήµατος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης µε ειδίκευση ρωσικής γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχου ειδικότητας οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής.

Κατά την πρόσληψη των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α’) και οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ.Α’).

Κατά την πρόσληψη προηγούνται οι κάτοχοι διδακτορικού και έπονται οι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος.

Μεταξύ των υποψηφίων ιδίων προσόντων λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κτήσης του βασικού πτυχίου ή η βαθµολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης πτυχίου.

Οροι πρόσληψης ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε γυµνάσια του Ν. Ροδόπης Πτυχίο Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών µε κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών ή Πτυχίο Τµήµατος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών µε ειδίκευση τουρκικής γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχου ειδικότητας οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής.

Κατά την πρόσληψη προηγούνται οι κάτοχοι διδακτορικού και έπονται οι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος.

Μεταξύ των υποψηφίων ιδίων προσόντων λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κτήσης του βασικού πτυχίου ή η βαθµολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης πτυχίου.

Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων πρέπει να προσκοµίσουν:

1. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο).

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Πιστοποιητικό Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων (µόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι ενδιαφερόµενοι είναι πολύτεκνοι).

4. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (µόνο οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας ή οµόζυγο µεσογειακή αναιµία).

Σηµειώνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι µε τίτλο σπουδών της αλλοδαπής πρέπει επιπρόσθετα να προσκοµίσουν:

1. Επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών.

2. Βεβαίωση για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο) από τον αρµόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ), στην οποία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία κτήσης και η αντιστοιχία του βαθµού στην ελληνική κλίµακα.

3. Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή ισότιµου σχολείου ή πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από την επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή το Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι έλληνες πολίτες. 2. Να είναι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ν. 2431/1996).

3. Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση από το υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειµένου να αποκτήσουν δικαίωµα διορισµού στο Δηµόσιο.

 

Οι τίτλοι γλωσσοµάθειας που γίνονται δεκτοί από το ΑΣΕΠ

 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C2, πολύ καλήΓ1/C1 και καλήΒ2) αποδεικνύεται ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας ή β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των Πανεπιστηµίων Cambridge ή Michigan ή γ) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) ανεξάρτητα από τη νοµική τουςµορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ήαναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσειςκαι να χορηγούνπιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στηνοικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου υπουργείου ήτης πρεσβείας τηςχώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνωφορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ωςµητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω, καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο ΑΣΕΠ απότους οικείους φορείς βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2): n CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.

n BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. n INTERNATIONALENGLISH LANGUAGE ΤESTING SYSTEM (IELTS) από τοUniversity of Cambridge Local ExaminationsSyndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω.

n CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ΕNGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.

n LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.

n ISE IV IntegratedSkills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.

n CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATEIN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE INESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά γιατην απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY& GUILDS CERTIFICATEIN INTERNATIONALESOL MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

n OCNW Certificate in ESOL International at Level 3(Common EuropeanFramework equivalent level C2).

n ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

n Michigan StateUniversity - Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

n Test of Interactive English, C2 Level. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): n CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE.

n BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. n INTERNATIONALENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από τοUniversity of Cambridge Local ExaminationsSyndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7. n BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

n LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL.

n CERTIFICATE ININTEGRATEDSKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

n CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATEIN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT και CITY & GUILDSLEVEL2 CERTIFICATEIN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - EXPERT και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL- EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για τηναπόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

n ADVANCEDLEVELCERTIFICATEIN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

n ΤΕST OF ENGLISH FORINTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 έως 900του EDUCATIONALTESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

n EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

n OCNW Certificate in ESOL International at Level 2(Common EuropeanFramework equivalent level C1).

n ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

n Test of Interactive English, C1 + Level. n Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλή γνώση (Β2): n FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.

n BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. n INTERNATIONALENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από τοUniversity of Cambridge Local ExaminationsSyndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5.

n BUSINESSENGLISHCERTIFICATE– VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local ExaminationsSyndicate (UCLES).

n (MCCE)MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.

n LONDONTESTS OFENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL.

n CERTIFICATE ININTEGRATEDSKILLS IN ENGLISH ISEII του TRINITYCOLLEGE LONDON.

n CITY & GUILDSLEVEL 1CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,writing and listening) - COMMUNICATORκαι CITY & GUILDS LEVEL1 CERTIFICATE INESOL INTERNATIONAL (Spoken) - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)ή CITY & GUILDS CERTIFICATE ININTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATORκαι CITY& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

n TEST OF ENGLISH FORINTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 έως 780του EDUCATIONALTESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

n EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

n OCNW Certificate in ESOL International at Level 1(Common EuropeanFramework equivalent level B2).

n ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

n Michigan State University – Certificateof English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

n Test of Interactive English, B2 + Level. n Test of Interactive English, B2 Level. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της Sγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(1) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια προς τούτο εθνική Aρχή ή (2) βεβαίωση του αρµόδιου υπουργείου ή της πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση µη ύπαρξης φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι τα προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης τηςΑγγλικής γλώσσας σεαντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C2, πολύ καλήΓ1/C1 και καλήΒ2) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE. n Πιστοποιητικό DALF –ΟPTION LETTRES ή DALF C2.

n DIPLOME DE LANGUEET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν:DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].

n DIPLOME SUPERIEURD’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

n CERTIFICAT VBLT NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγούνταν µέχρι το 1996).

n DELF 2NDDEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.

n CERTIFICATPRATIQUEDELANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).

n CERTIFICAT VBLT NIVEAU OPERATIONELL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.

19 του άρθρου 13του Ν. 3149/2003.

n DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

n CERTIFICAT DE LANGUEFRANCAISE (το οποίο χορηγούνταν µέχρι το 1996).

n CERTIFICATDE LANGUEFRANCAISE – SORBONNE B2.

n CERTIFICAT VBLT NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

Σηµείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιότερων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τονοικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της γερµανικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999,όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n ΠιστοποιητικόGROSSESDEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) τουΠανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

n KLEINESDEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου Ludwig - Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

n ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.

n ZERTIFIKAT VBLT PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999,όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n GOETHE – ZERTIFIKAT C1 τουΙνστιτούτου Goethe.

n ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (µέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe. n PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

n Osterreichisches Sprachdiplom ( SD) C1 Oberstufe Deutsch.

n Zertifikat VBLT Selbstandiges Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999,όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. n GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.

n ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

n OsterreichischesSprachdiplom (OSD)B2 Mittelstufe Deutsch.

n Zertifikat VBLT Soziales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της ιταλικήςγλώσσας (άριστη Γ2/ C2, πολύ καλήΓ1/C1 και καλήΒ2) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n DIPLOMA SUPERIOREDILINGUA E CULTURA ITALIANA.

n DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. n DIPLOMA DITRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

n CERTIFICATODI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούτζια.

n CERTIFICATO VBLT LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

n DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

n CERTIFICAΤODI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI4) του Πανεπιστηµίου της Περούτζια.

n CERTIFICATO VBLT LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

n Πιστοποίηση PLIDA C2 ή PLIDA D (έως το 2003) ή PLIDA C1 ή PLIDA C (έως το 2003).

(γ) Καλή γνώση (Β2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999,όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n CERTIFICATODI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI3) του Πανεπιστηµίου της Περούτζια.

n DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). n CERTIFICATO VBLT LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

n Πιστοποίηση PLIDA B2 ή PLIDAΒ (έως το 2003).

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/ C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. n DIPLOMA DEESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVELSUPERIOR) (Ministry of Education). n CERTIFICADO SUPERIOR EOI(ESCUELAS OFICIALESDEIDIOMAS)(Ministryof Education).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): n Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n CERTIFICADO ELEMENTAL EOI (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2): n ΚρατικόΠιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2του Ν. 2740

/1999, όπωςαντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

n DIPLOMA DE ESPANOLCOMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).

n DIPLOMA DELE BASICODE ESPANOL (Ministry of Education).

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους:

(1) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, (2) Με πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµαοποιουδήποτε αναγνωρισµένουιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (3) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, (4) Με απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί έπειτα από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής ∆ευτεροβάθµιαςή Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείοα (iv) και βτίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωσηγια το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση τουυπουργείου Παιδείας, ∆ιά ΒίουΜάθησης και Θρησκευµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον ΟΕΕΚ µόνο µετά την έκδοση της αντίστοιχηςατοµικής διοικητικής πράξης ισοτιµίας.

O τρόπος επικύρωσηςτων αντιγράφων ορίζεται στη σχετικήενότητα του Παραρτήµατος VI της προκήρυξης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:

α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οιεπικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύειτη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειαςπρέπει να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένηςγλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµηµετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Επικύρωση και µετάφραση τίτλων αλλοδαπής - ηµεδαπής

ΤΙΤΛΟΙ αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του υπουργείου Εξωτερικών ή την πρεσβεία ή το προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση απλού φωτοαντιγράφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχοµένου της οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

ΤΙΤΛΟΙ ήμεδαπής
∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

http://esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=11812:ta-anagnorismena-apo-to-kratos-ptixia-kai-pistopoiitika-glossomatheias&Itemid=1796

http://esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=11810:pistopoiitika-glossomatheias-gnomodotisi-tou-nsk-gia-tis-proϋpotheseis-apodoxis-i-mi-ton-pistopoiitikon-foreon-allon-xoron&Itemid=1796

http://esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=11809:gnomodotisi-nsk-prosdiorismos-apodekton-metaptixiakon-titlon-spoudon-–-apodeiksi-gnosis-ksenon-glosson&Itemid=1796

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2012 20:58